V oblasti správního poradenství Vám společnost FOODSERVIS s.r.o. nabízí:

Smluvně-právní, technické a organizační poradenství při přípravě, organizaci a vyhodnocení výběrových řízení, a to formou kompletního zpracování nebo formou konzultací k jednotlivým dílčím krokům výběrového řízení. Výběrové řízení organizujeme jako součást kompletního dotačního/projektového poradenství nebo samostatně.

Kompletní zpracování výběrových řízení:

 • podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci podmínek jednotlivých dotačních programů, konkrétně pro příjemce dotace, kde příjemce není zadavatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výše dotace, která je nižší než 50% z celkových způsobilých výdajů projektu,
 • ve vhodných případech podle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah služeb v oblasti výběrových řízení

V rámci kompletního zpracování výběrových řízení je rozsah služeb následující:

 • zpracování návrhu zadávacích podmínek po konzultaci se zadavatelem,
 • zpracování návrhu hodnotících kritérií, kvalifikace, obchodních podmínek (vzorových smluv), atp. po konzultaci se zadavatelem,
 • vypracování textové části zadávací dokumentace po předložení projektové dokumentace a technické specifikace,
 • zajištění zveřejnění zadávacích podmínek na příslušném portálu, který je schválen řídícím orgánem,
 • vypracování a zajištění dokumentů pro ustanovení komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
 • v případě potřeby vypracování vysvětlení k zadávacím podmínkám na základě požadavků dodavatelů ve lhůtě, způsobem a formou stanovenou pravidly pro výběr dodavatelů a to v součinnosti se zadavatelem,
 • zpracování zápisů z jednání komise,
 • v případě potřeby vypracování dokumentů pro vysvětlení nejasností v nabídkách účastníků, příp. pro doplnění chybějících dokumentů v nabídkách účastníků,
 • v případě potřeby vypracování rozhodnutí o vyloučení účastníků, jejichž nabídka byla zadavatelem vyřazena na návrh komise,
 • zpracování oznámení o výsledku výběrového řízení,
 • v případě rozhodnutí zadavatele zpracování oznámení o zrušení zadání zakázky,
 • sledování a organizační zajištění dodržení všech lhůt a termínů stanovených pravidly pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků jednotlivých dotačních programů.