Společnost FOODSERVIS s.r.o. nabízí profesionální dotační poradenství sestavené podle potřeb a požadavků klienta. Poradenské služby rozsáhlejšího charakteru poskytuje společnost FOODSERVIS s.r.o. na základě písemné smlouvy, která je koncipována vždy individuálně a na míru konkrétnímu dotačnímu projektu klienta.

Dotační poradenství je nabízeno v následujícím rozsahu služeb:

 • asistence při specifikaci a formulaci záměru
 • vyhledání vhodného dotačního zdroje pro projekt
 • konzultace:
  • při zpracování dotačního projektu
  • při vypracování, kompletaci a předkládání Žádosti a povinných příloh (např. studie proveditelnosti, analýzy přínosů a nákladů, podnikatelského plánu, rozpočtu projektu a finančního plánu, finanční a ekonomické analýzy, časového harmonogramu, logického rámce projektu apod.)
  • při samotné realizaci projektu klienta, včetně vypracování a předkládání Hlášení o změnách předmětného projektu
  • při vypracování, kompletaci a předkládání Žádosti o platbu a jejích povinných příloh (např. soupiska účetních dokladů, povinná publicita, čestná prohlášení, atp.)

V rámci kompletního dotačního projektového poradenství je součástí služeb zpracování dotačního projektu a kompletní zpracování výběrových řízení mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:

Kompletní dotační projektové poradenství

 • asistence při specifikaci a formulaci záměru projektu
 • vyhledání vhodného dotačního zdroje pro projekt
 • vypracování, kompletace a předložení Žádosti o dotaci a povinných příloh, např.:
  • zpracování základní koncepce dotačního projektu,
  • zpracování Analýzy přínosů a nákladů (Cost-Benefit Analysis),
  • zpracování Podnikatelského plánu (Business Plan),
  • zpracování rozpočtu projektu, finančního plánu,
  • zpracování Finanční a ekonomické analýzy (Financial a Economic Analysis),
  • zpracování Časového harmonogramu,
  • zpracování Logického rámce projektu (LogFrame).
 • kompletní zpracování výběrových řízení, tj:
  • zpracování návrhu zadávacích podmínek po konzultaci se zadavatelem,
  • zpracování návrhu hodnotících kritérií, kvalifikace, obchodních podmínek (vzorových smluv), atp. po konzultaci se zadavatelem,
  • vypracování textové části zadávací dokumentace po předložení projektové dokumentace a technické specifikace,
  • zajištění zveřejnění zadávacích podmínek na příslušném portálu, který je schválen řídícím orgánem,
  • vypracování a zajištění dokumentů pro ustanovení komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
  • v případě potřeby vypracování vysvětlení k zadávacím podmínkám na základě požadavků dodavatelů ve lhůtě, způsobem a formou stanovenou pravidly pro výběr dodavatelů a to v součinnosti se zadavatelem,
  • zpracování zápisů z jednání komise,
  • v případě potřeby vypracování dokumentů pro vysvětlení nejasností v nabídkách účastníků, příp. pro doplnění chybějících dokumentů v nabídkách účastníků,
  • v případě potřeby vypracování rozhodnutí o vyloučení účastníků, jejichž nabídka byla zadavatelem vyřazena na návrh komise,
  • zpracování oznámení o výsledku výběrového řízení,
  • v případě rozhodnutí zadavatele zpracování oznámení o zrušení zadání zakázky,
  • sledování a organizační zajištění dodržení všech lhůt a termínů stanovených pravidly pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků jednotlivých dotačních programů.
 • poradenství při samotné realizaci projektu, včetně vypracování a předkládání Hlášení o změnách předmětného projektu
 • vypracování, kompletace a předložení Žádosti o platbu a jejích povinných příloh (např. soupiska účetních dokladů, povinná publicita, čestná prohlášení, atp.)

V případě zájmu klienta nabízíme taktéž poradenské služby k zajištění udržitelnosti dotačního projektu.